BFSP møter Stortingets familie- og kulturkomité

BFSP fikk omsider et møte med kulturkomiteen sammen med NEMAA og Music Norway. Vi fikk holde et innlegg på 7 minutter. Det er litt begrenset hva man kan få sagt på så kort tid, men her kommer en oppsummering på dagens innlegg fra styreleder Marius Widerøe: 

 • Kort redegjørelse for bransjen, tapt omsetning, antall permitterte, typiske oppdrag etc.
 • Stort fokus på første bransje som ble stengt ned, siste bransje som åpner igjen.
 • Lang planleggingstid på våre prosjekt.

Hva er problemet:

 • Kun dekket 80%, lekker 20% hver dag.
 • Ikke dekket mange kostnader som: Felleskostnader, avdrag på banklån og utstyr kjøpt med egenkapital, intern regnskapsføring. personforsikringer, renhold, alarm, OTP og viktigst: krisestab, ingen lønnskostnader dekkes.
 • Snitt kostnad 28% av omsetning, får kun dekket deler av kostnadene.
 • I snitt er bransjen konkurs i september. Om så skjer, ingen festival, konsert, konferanse, tv produksjon. 
 • Arrangørene får dekket tapte inntekter, bør gjelde hele næringskjeden
 • Da vi er stengt ned lenge, er det fare for å miste spisskompetansen vår. Få utdanningsinstitusjoner i bransjen, vi må lære opp ansatte selv, dette tar mange år. Vi trenger lønnstilskudd, ikke dagpenger.
 • Hvorfor kun arrangere for 50 pers, når Maxbo og Ikea huser mange hundre på en lørdag formiddag? Våre kunder er svært flinke til å arrangere under spesielle forhold, det vil være lett å arrangere f.eks. en konferanse for 200-300 mennesker på en sikker måte
 • Streamingløsninger er ikke bærekraftig for vår bransje
 • Tiltak som bør gjøres:
  • Utvide kontantstøtten til å gjelde i hele perioden hvor vesentlig redusert omsetning er tilfelle, selv om det vil gjelde ut 2021 og evt 2022.
  • Øke kontantstøtten til vår del av bransjen fra 80% til minst 90%, helst 100%
  • Når arrangørene får dekket tapte inntekter, må det også dekke deres underleverandører dvs hele verdikjeden
  • Staten må dekke kostnader inkl avdrag på banklån samt avskrivningskostnader på utstyr kjøpt med egne midler
  • Vi må få lønnstilskudd eller liknende tilskudd til bedrifter så bedriftene kan ta tilbake sine ansatte og planlegge for gjenåpningen av AS Norge, samt beholde sin verdifulle arbeidskraft
  • Tillate å avholde arrangement for inntil 500 msk om forholdene er tilrettelagt godt nok mtp avstand, smittespredning etc. Dette forutsetter en klart definert arrangør som tar ansvaret.
 • Dekke følgende kostnader:
  • Felleskostnader
  • Intern regnskapsføring
  • Krisestab
  • Personforsikringer
  • OTP
  • Renhold og alarm

Styreleder oppsummerte med hva resultatet blir uten en bransje som BFSP til stede, og at vår bransje er i en særstilling grunnet null inntekt, høye kostnader og kort tid før konkurser. Derfor trenger vi en redningspakke fra staten ut over det vanlige.