Kampen for sceneteknisk tilværelse fortsetter

Hva har skjedd, hva skjer nå og hva blir det neste? BFSP har hatt ukentlige møter med Virke siden nedstengingen 12.mars. Vi vil sammen fortsette arbeidet med å få til gode løsninger for bransjen. Ikke bare for månedene som kommer, men helt fram til dagen bransjen endelig friskmeldes.

27.mars fikk vi igjen for våre rop om hjelp da første krisepakke til bedriftene ble presentert. Finansminister Jan Tore Sanner sa målet med pakken var å gi nødhjelp til bedrifter som har kostnader de ikke kommer unna. Ordningen var ment til å favne bredt og dekke en andel av de løpende kostnadene. Regjeringen opplyste at ordningen skulle være enkel å benytte seg av, og det skulle ta kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. For vår bransje gjelder ordningen alle skattepliktige registrerte foretak i Norge der bedriften har et omsetningsfall på 30 % eller mer (20 % i mars) fra samme måned. Enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde (med enkelte unntak) kom også med.

Informasjon fra Virke sier at ordningen baseres på foretakenes egenrapporterte tall i portalen for omsetning i mars måned, og omsetning i mars måned 2019. Det kan isteden legges til grunn et gjennomsnitt for januar og februar 2020 dersom foretaket ikke var i virksomhet i mars 2019, eller dersom foretaket har hatt betydelig vekst i omsetningen i perioden mars 2019 – februar 2020. Slik legger man til grunn en best mulig sammenlignbar periode for reduksjonen. Hvordan reduksjonen i omsetning skal fastsettes helt konkret, vil bli nærmere konkretisert i forskrift og vil fremgå tydelig i søknadsportalen. Bedriftene skal også selv rapportere om uunngåelige faste kostnader som kan føres på bestemte poster i næringsoppgaven (6300, 6340, 6395, 6400, 6700, 6995, 7040, 7490, 7500 og netto renteutgifter). Omsetning av finansaktiva skal ikke regnes med. I vår bransje, der vi ikke er direkte pålagt stenging men likevel opplever reduksjon i omsetning på minst 30 % (20 % i mars), gis det kompensasjon på inntil 80% av kostnader etter egenandel på kr 10 000. Kompensasjonen for bedrifter i vår bransje kan beregnes slik:

Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 %

Merk at bedriftene selv må søke støtte, og vil bli bedt om å rapportere bestemte faste uunngåelige kostnader, omsetning, og andre kontrollparameter for å sjekke om de er omfattet av ordningen. Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai 2020, og første utbetaling foretas i slutten av april/starten av mai. Blir søknaden din tatt til side for manuell behandling, vil det ta lenger tid. Skjema finnes i altinn. Mer informasjon rundt kompensasjonsordningen og krisetiltak finner du her:

https://kompensasjonsordning.no

2.april ble forslag om ny krisepakke presentert. Forslaget ble hastebehandlet og vedtatt av et flertall på stortinget fem dager etter (uten vesentlige endringer) og vil gjelde for mars, april og mai 2020. Staten fortsetter altså å dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter med vesentlig nedgang i omsetningen. 

7.april opplyste kulturminister Abid Raja om at reglene for idrett- og kulturarrangementer, som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem mennesker, nå gjelder frem til 15. juni. Regjeringen vil tidlig i mai signalisere hva slags helseråd som vil gjelde for sommeren 2020.

17.april er dagen myndighetene sier søknadsportalen for kontantstøtte tidligst skal åpne, og hvis alt går etter planen vil bedriftene nå også kunne levere søknad om kompensasjon for tapt omsetning. Regjeringen vil dessuten legge fram en eventuell tilskuddsordning. Vi har jobbet med å få inkludert kostnader som sertifisering, løpende datakostnader, yrkesskade/personalforsikringer og pensjonskostnader, regnskap og avskrivninger inn i kompensasjonsordningen. I det siste har vi brukt mest tid på regnskap og avskrivninger, og Virke er positive til at de skattemessige avskrivningene nå også vil bli inkludert. Fremtiden ville uten tvil sett lysere ut hvis dette går igjennom!

12.mai legges det reviderte statsbudsjettet frem. Vi vil i forkant forsøke å få politikerne til å forstå at bransjer som oss, som blir skadelidende lenge, har et stort behov for kontinuerlig støtte. Da vi nærmer oss slutten på nedstengningen, bør bedriftene få muligheten til å ta tilbake ansatte fra permisjon med lønnstilskudd, så man er godt forberedt til oppstart. Det ønskes også å unngå at bransjen mister kompetansen den nå innehar av åpenbare grunner. Statsbudsjettet vil med andre ord ha stor betydning for oss, og vi gir oss ikke på å formidle ut akkurat det.

Nedstengingen og uvisshet om nedstengingens varighet treffer bransjen vår hardt. BFSP fortsetter å jobbe for at bransjen og medlemsbedriftene skal klare seg nå – og på lengre sikt. Sammen med Virke passer vi på at vår del av verdikjeden blir tatt hånd om, og vi kan allerede merke et snev av mer vilje hos politikerne. Selvom Norge AS skulle friskmeldes til høsten, vil det nok ta lengre tid for vår bransje å komme seg på bena igjen. Men drar dette seg ut i tid, finnes det absolutt muligheter for å se på nye modeller. Virke er klar over jobben som ligger foran oss.