Vedtekter

§1 Foreningens navn


Foreningens navn er: Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon og ble stiftet 1. juni 2015.


§2 Formål


Fremme sikkerhet, kvalitet og positiv utvikling i bransjen for sceneteknisk produksjon. Virksomheten utøves i hele Norge.


§3 Juridisk person


Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


§4 Medlemmer


Medlemsbedriften må tilfredsstille følgende kriterier for å være medlem:

 • Være registrert som et norsk aksjeselskap.
 • Ha en vesentlig del av sin omsetning tilknyttet utleie av sceneteknisk produksjon.
 • Ha to (2) års driftshistorikk. Unntak kan gjøres ved fusjon, oppkjøp eller andre lignende hendelser.
 • Ha minimum tre (3) årsverk på lønningsliste. Styret kan gjøre unntak i forhold til dette vilkår basert på kriterier definert av styret. Styrets vurdering skal begrunnes og dokumenteres skriftlig.
 • Ha innarbeidet og dokumentert HMS-system/program.

Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontigent er betalt.

Det er forventet at medlemmene bidrar utover innbetalt kontigent og er lojal mot foreningens bestemmelser, føringer og formål.

Det stilles krav til årlig egenerklæring blant medlemmene som skal være innsendt og godkjent av styret innen gitt frist. Krav til egenerklæring er nedfelt fra styret.

Styret har fullmakt til å ekskludere medlemmer som ikke oppfyller medlemskriterier eller opptrer mot foreningens vedtekter. Ved en ekskludering blir ikke kontigent refundert. Avvisning/eksklusjon skal skriftlig begrunnes. Ved avslag på søknad/eksklusjon av medlemskap har selskapet anledning til å anke denne avgjørelsen. Anken skal behandles ved neste årsmøte.

Det tilbys assosiert medlemskap. Sistnevnte gruppe har ikke stemmerett, men har tilgang til bransjekonferanser og kompetansenettverk og det som foreningen utarbeider av dokumentasjon for foreningens ordinære medlemmer.


§5 Stemmerett og valgbarhet


Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.


§6 Kontigent


Kontigenten fastsettes i første ordinære årsmøte og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontigent for mer enn ett (1) år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontigent er betalt.


§7 Tillitsvalgtes godtgjørelse


Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.


§8 Årsmøte


Årsmøte i stiftelsesåret skal avholdes i oktober 2015. Årsmøtet skal derettre holdes årlig. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst én (1) måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag om skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest fire (4) uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én (1) uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har med enn én (1) stemme og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Det er kun ordinære medlemmer som har stemmerett.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedteksendring som er oppført på sakslisten senest én (1) uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.


§9 Stemmegivning på årsmøtet


Et vedtak skal, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett (1) forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten (1/2) av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to (2) kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.


§10 Årsmøtets oppgaver


Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding.
 2. Behandle regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Vedta kontigent.
 5. Vedta budsjett.
 6. Velge
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlem(mer) og varamedlm(mer)
  3. Revisor om nødvendig

§11 Ekstraordinære årsmøter


Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§12 Styret


Foreningen ledes av et styre på minimum 3 og maksimum 6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser.
 4. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes av Morten Bakke, Marius Widerøe, Hilde Merete Øverby, Martin Mathisen, Ole-Andreas Løvland. To styremedlemmer i fellesskap gis rett til å opptre og signere på vegne av foreningen.


§13 Vedtektsendring


Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


§14 Opplesning, sammenslutning og deling


Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjelsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at midler overføres til organisasjon, stiftelse eller samfunnsnyttige tiltak med tilsvarende formål. Dette fastsettes av styret.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedteksendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedteksendring, jf. §13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.